fotograf robiący zdjęcie

Biblioteka szkolna zaprasza naszych czytelników do udziału w konkursie fotograficznym na wykonanie zaskakującego, ciekawego i twórczego sleeveface.

Co to jest sleeveface? To fotografia, która przedstawia osobę z zasłoniętą przez okładkę książki, płyty lub czasopisma częścią ciała. Tworzy się w ten sposób iluzja połączenia bohatera tej okładki z pozującym do zdjęcia czytelnikiem.

Wybierzcie okładkę, która Was zainspiruje: ulubioną powieść, czasopismo lub bajkę i twórczo ją zinterpretujecie. Fotografię można wzbogacić odpowiednio dobranym strojem, rekwizytem lub aranżacją przestrzeni. Zdjęcie powinno zachęcić do przeczytania danej książki.

Czekamy na Wasze prace w formie cyfrowej do 6 maja br. Prosimy o przesyłanie fotografii poprzez mobidziennik do Pani Anny Budnej. Twórcze fotografie zostaną nagrodzone upominkiem 🙂

Organizatorzy:

Justyna Marciniak

Anna Budna

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 1. ORGANIZATOR KONKURSU.
 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna SP nr 1 w Suchym Lesie
 2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły http://sp.suchylas.pl/
 3. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU.
 1. 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego zdjęcia (Sleevface).
 2. Pośrednim celem konkursu jest formowanie wrażliwości estetycznej, artystycznej oraz promowanie czytelnictwa.
 3. Nadesłane projekty umieszczone zostaną na stronie internetowej SP nr 1, na szkolnym Facebooku oraz na wystawie szkolnej z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w październiku 2020 r.
 4. Konkurs trwa od dnia 06.04.2020 r. do 06.05.2020 r .

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-8.
 2. Projekty zgłaszane do konkursu muszą być pracami indywidualnymi i autorskimi. W przypadku uznania pracy za plagiat uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do 2 prac konkursowych.
 4. Prace konkursowe należy przesyłać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz SP nr 1 .
 6. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.
 7. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.
 8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.
 9. FORMA PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ
 1. Gotowy projekt powinien odznaczać się oryginalnym, ciekawym podejściem do tematu.
 2. Pracę wysyłamy w formie zdjęcia poprzez mobidziennik:
 • w temacie wpisujemy Konkurs Fotograficzny – sleeveface
 • w treści informację: Imię, nazwisko, klasę oraz załącznik z pracą konkursową.
 1. Projekt powinien wzbudzać pozytywne emocje, nie może zawierać treści obraźliwych.
 2. Prace odesłane po terminie nie będą oceniane.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania prac.
 4. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH.

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 1. Zgodność projektu z tematem
 2. Oryginalność, pomysłowość
 3. Estetyka wykonania.

VII. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Zwycięska praca zostanie wybrana przez Komisję Konkursową w składzie:

 1. Pani Anna Budna
 2. Pani Justyna Marciniak

VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
 3. Dla zwycięzców przewidziane są upominki.
 4. Wszyscy uczestnicy otrzymają 10 dodatnich punktów do oceny z zachowania.
 5. Planowana data ogłoszenia wyników to 11.05.2020 r.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły wraz z prezentacją nagrodzonej pracy.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy