RODO

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchym Lesie
im. Wojciecha Bogusławskiego, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las.

2. Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: [email protected] lub pod adresem wskazanym powyżej.

3. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika ściśle z celu funkcjonowania naszej placówki, statutu oraz zadań stawianych publicznej jednostce oświatowej. Podczas realizacji procesu edukacyjnego tworzymy dokumentację, w której gromadzimy informacje dotyczące, uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych. Informacje te zbieramy na podstawie otrzymanych zgód oraz przepisów prawnych związanych z procesem edukacji.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako publiczna jednostka oświatowa a naszym celem jest:

 • prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizowanie programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego;
 • realizowanie ramowego planu nauczania,
 • realizowanie ustalonych przez Ministra Oświaty zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów,
 • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności,
 • umożliwienie rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 • zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • stworzenie warunków do komplementarnego rozwoju uczniów uwzględniającego ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne,
 • zapewnienie bezpieczeństwa w czasie organizowanych zajęć,
 • zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych poprzez organizację stołówki lub innych form dożywiania,

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • RODO Art. 6 ust. 1 lit. a w związku z zgodą rodziców lub opiekunów prawnych;
 • RODO Art. 6 ust. 1 lit. c w związku z aktami prawnymi:
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010);
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm);
 • Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).
 • Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1655);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.).

7. Komu przekazywane są dane osobowe

Dane są przekazywane organowi prowadzącemu tj. Gminie Suchy Las z siedzibą przy
ul. Szkolnej 13 w Suchym Lesie oraz organowi prowadzącemu nadzór pedagogiczny
tj. Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty.

Dane są przekazywane do Systemu Informacji Oświatowej.

Dane są przekazywane dostawcom usług zaopatrujących naszą placówkę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne

8. Okres przechowywania danych

Twoje dane przetwarzane są przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizacją obowiązku szkolnego

9. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z naszym Inspektorem Danych Osobowych.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki..Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie

10. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Tomasz Sosnowski

Informacja na temat plików cookie

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki..Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie