Na podstawie Uchwały nr XXI/250/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego dla uczniów szkół podstawowych na terenie oraz poza terenem Gminy Suchy Las przyznaje się uczniom prawo do bezpłatnych szkolnych biletów sieciowych, uprawniających do poruszania się na terenie Gminy Suchy Las i poza nią, w ramach aglomeracyjnego systemu transportu publicznego, zarządzanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Zgodnie z powyższym:

Bilet szkolny (ważny od 1 października do 30 września) aktywowany zostanie w formie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) lub Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej Junior (PEKA Junior). Będzie obowiązywał na obszarze stref biletowych A+B+C+D.

UWAGA: Bilet szkolny przysługuje uczniom szkół podstawowych zamieszkałym na terenie gminy, których rodzice lub prawni opiekunowie wskazują, że adresem ich miejsca zamieszkania do celów rocznego rozliczenia podatku dochodowego, jest gmina Suchy Las.

W celu aktywacji bezpłatnego biletu szkolnego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy Suchy Las konieczne jest złożenie w szkole, do której Uczeń uczęszcza imiennej karty PEKA lub karty PEKA Junior, której posiadaczem jest Uczeń, w terminie od rozpoczęcia roku szkolnego do 18 września każdego roku kalendarzowego w okresie pracy sekretariatów wszystkich placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Suchy Las.

W celu aktywacji bezpłatnego biletu szkolnego dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych poza terenem gminy Suchy Las (objętych aglomeracyjnym systemem transportu publicznego) konieczne jest złożenie w Urzędzie Gminy Suchy Las imiennej karty PEKA lub karty PEKA Junior, której posiadaczem jest Uczeń w terminie od rozpoczęcia roku szkolnego do 18 września każdego roku kalendarzowego w okresie pracy Urzędu Gminy Suchy Las.

Zachęcamy do jak najszybszego składania wniosku o wydanie karty PEKA lub PEKA Junior. Karty PEKA złożone w placówkach oświatowych lub w Urzędzie Gminy Suchy Las po terminie 18 września nie zostaną uwzględnione.

Informacja ZTM
Uchwała Rady Gminy